Πνευματικό Προϊόν 1

Ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών στη χρήση Νέων Τεχνολογιών και καινοτόμων μεθοδολογιών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Κάθε συνεργάτης πρέπει να συλλέξει εμπειρίες και συστάσεις από τη χώρα του για τα ακόλουθα σημεία- παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι όλα τα περιεχόμενα πρέπει να αναφέρονται σε μαθητές ηλικίας 8-12 ετών:

  1. Περιγραφή του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε χώρας και του αντίστοιχου σχολικού επιπέδου για τα έτη 8-12 και το σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα (ως μία σελίδα)
  2. Εθνικές συστάσεις και οδηγίες για την προετοιμασία και την εφαρμογή του υλικού του αναλυτικού προγράμματος (ως 2 σελίδες)
  3. Εμπειρίες ή συστάσεις σχετικά με τη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς- ειδικά αν δίνονται από μουσεία επιστημών- και σχετικά με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών από δασκάλους φυσικών επιστημών (ως 1 σελίδα)
  4. Εμπειρίες και υλικά για τη δημιουργία διαθεματικών διδακτικών ενοτήτων( ως 1 σελίδα)
  5. Εμπειρίες από καινοτόμες πρακτικές στη διδασκαλία φυσικών επιστημών και στην αξιολόγηση του αντίκτυπου στη βελτίωση της μάθησης
  6. Πιθανά ζητήματα και προβληματισμοί
  7. Γνωρίζετε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση μουσείου που χρησιμοποιεί/ μοιράζεται το υλικό του, και διαδικτυακά, για να βοηθήσει το δάσκαλο να διδάξει φυσικές επιστήμες? Αν ναι, παρακαλώ περιγράψτε και παρέχετε αναφορές.